Mathmatch
Image default
Zakelijke dienstverlening

Waarom kiezen mensen voor mediation Veenendaal?

Naarmate procesvoering duurder wordt, zoeken mensen naar meer kosteneffectieve manieren om hun geschillen op te lossen, zoals bijvoorbeeld mediation Veenendaal.

Wat is mediation Veenendaal?

Wanneer je besluit mediation Veenendaal in te schakelen, vraag je in feite een neutrale derde partij om de partijen die een geschil met elkaar hebben, te helpen tot een overeenkomst te komen via onderhandelingen. In tegenstelling tot arbitrage, waarbij de neutrale derde naar bewijs luistert en een bindende uitspraak doet, doet een mediator geen uitspraak en zal hij, in de meeste gevallen, zelfs geen oordeel geven over de gegrondheid van de zaak, tenzij om een dergelijke beoordeling wordt gevraagd.

Voordelen van mediation Veenendaal

De voordelen van mediation Veenendaal zijn afhankelijk van de intentie van de partijen om hun geschil op te willen lossen. Er is geen garantie op succes, maar in de grote meerderheid van de gevallen waarin de partijen willen schikken, is bemiddeling nuttig om elke partij te helpen het standpunt van de andere partij in te zien en waarom een compromis in het belang van de partijen is.

Mediation wordt het vaakst gebruikt in familierechtelijke geschillen, waar vrijwel elke betwiste ontbindingsprocedure naar een mediator wordt verwezen voordat de partijen naar de rechter kunnen stappen. Bemiddeling is ook doeltreffend gebleken in geschillen over letselschade, waarbij de aansprakelijkheid niet noodzakelijk een probleem is, maar de schade wordt betwist. Bemiddeling kan ook zeer doeltreffend zijn wanneer de aansprakelijkheid twijfelachtig is. Mediation wordt ook steeds meer aanvaard in zakelijke geschillen, omdat het de partijen in staat stelt een oplossing te vinden die het de partijen zelfs mogelijk maakt in de toekomst zaken met elkaar te blijven doen.

Flexibel

Een van de grootste voordelen van bemiddeling is de flexibiliteit die de partijen wordt geboden. Ten eerste kunnen de partijen een bemiddelaar kiezen met een achtergrond op het specifieke gebied waarop zij hun geschil hebben. Zo kunnen zelfs partijen die betrokken zijn bij een geschil over bouwfouten, een advocaat kiezen met ervaring in bouwgeschillen. Zij kunnen zelfs een aannemer selecteren die een opleiding tot bemiddelaar heeft gevolgd, die vaak snel de nuances van het bouwgeschil kan doorgronden. De bemiddelaar kan dan op zijn ervaring uit het verleden vertrouwen om te bepalen hoe een schikking het best tot stand kan worden gebracht.

Houd de touwtjes zelf in handen

Bij onderhandelingen komt een regeling doorgaans alleen tot stand wanneer de partijen van mening zijn dat zij op gelijke voet staan. In de meeste onderhandelingen echter gelooft de ene partij dat zij een superieure onderhandelingspositie heeft of een hogere morele verplichting dan de andere, waardoor vaak geen schikking tot stand komt. Bij geschillenbeslechting en arbitrage geven de partijen alle macht uit handen aan een derde die een beslissing neemt waarmee geen van beide partijen gelukkig zal zijn zodra deze is gegeven.

Win-win-oplossing

Hoewel rechtbanken of arbiters soms een oplossing zullen uitwerken die beide partijen ten goede komt, is dat meestal niet het geval. Indien een zaak voor de rechter komt, zal de rechtbank meestal een winnaar en een verliezer aanwijzen. De verliezer, die niet gelukkig is met de beslissing, zal de kwelling van het geschil vaak verlengen door in beroep te gaan tegen een ongunstige beslissing, waardoor de ongerustheid, de kosten en de risico’s van een rechtszaak toenemen.

 

Bij bemiddeling zijn de partijen vrij om het resultaat te bereiken dat zij wensen. Hoewel dit vaak een compromis van de ene of de andere partij betekent, is het compromis over het algemeen gunstiger dan een rechtszaak.

Waarom een beroep doen op een bemiddelaar?

Het lijkt erop dat partijen in staat zouden moeten zijn om samen rond de tafel te gaan zitten en vrijwel elk geschil op te lossen waarbij een bemiddelaar zou worden ingeschakeld. Partijen is over het algemeen aan te raden om samen te onderhandelen over een oplossing zonder advocaten in te schakelen. Echter is dat niet altijd te realiseren. De ene partij, die zich gekleineerd voelt, is beledigd door de weigering van de andere partij om het standpunt van de gekrenkte partij te erkennen en vice versa. Dit leidt vaak tot een escalatie van het geschil tot het punt waarop een partij meent dat de enige manier om genoegdoening te krijgen het indienen en vervolgen van een rechtszaak is. Advocaten verergeren het probleem soms door stappen te ondernemen om het standpunt van hun cliënt agressief te procederen, ongeacht de gegrondheid ervan, in plaats van te werken aan een oplossing van het geschil. Dit leidt tot een verdere escalatie van het geschil wanneer brieven worden verstuurd die de gemoederen alleen maar ophitsen.

Getrainde bemiddelaars herkennen de prikkelpunten van de partijen, wat kan helpen om een geschil te de-escaleren. Mediators zijn ook opgeleid in het faciliteren van discussies tussen partijen, waardoor zij niet alleen het standpunt van de andere partij kunnen zien, maar ook de voordelen van een schikking.